Business Technology Platform

İş Teknolojileri Platformu

Have a technology infrastructure that can be adapted to all technical operations, especially production, quality and laboratory.
Üretim, kalite, laboratuvar başta olmak üzere tüm teknik operasyonlara uyarlanabilen bir teknoloji altyapısına sahip olun.


View GRID App Store ❯GRID Uygulama Mağazasına Göz Atın ❯

With Artificial Intelligence
Created For Your Business

İşletmeniz İçin Oluşturulmuş
Yapay Zeka İleIt is Designed for Speed, Security and Smart Operations

Hız, Güvenlik ve Akıllı Operasyonlar İçin Tasarlanmış


Start using the digital supply chain highway from raw material to finished product. With job specific and proactive machine learning G-Bots, each can be trained by you to perform one certain purpose and all compliance with regulatory such as 21 CFR Part 11, GMP, GAMP5.
Hammaddeden bitmiş ürüne uzanan dijital tedarik zinciri otoyolunu şimdi kullanmaya başlayın. İşe özel ve proaktif makine öğrenimi G-Bot'ları sayesinde her biri, belirli bir amacı yerine getirmek ve 21 CFR Bölüm 11, GMP, GAMP5 gibi mevzuata tam uyum sağlamak üzere sizin tarafınızdan eğitilebilir.

What is GRID?

GRID Nedir?


A Tailor Made Business Applications Platform

Size Özel Geliştirilmiş İş Uygulamaları Platformu


GRID is a cloud software platform for multiple applications. Similar to ERP systems, GRID offers complete suite of manufacturing|quality|laboratory solution to effectively communicate together for whole business process performance.

GRID enables smooth flow of data between individual applications like MES|QMS|LIMS etc... You can select any application for your business operations and requirements.
GRID, birden fazla uygulamaya yönelik bir bulut yazılım platformudur. ERP sistemlerine benzer şekilde GRID, tüm iş süreci performansı için birlikte etkili bir şekilde iletişim kurmak üzere eksiksiz bir üretim|kalite|laboratuvar çözümü paketi sunar.

GRID, MES|QMS|LIMS vb. gibi bireysel uygulamalar arasında sorunsuz veri akışı sağlar. İş faaliyetleriniz ve ihtiyaçlarınız için dilediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz.

A Fully Modular Software

Tamamı Modüler Bir Yazılım


Manage Operations Either Separately or on an All-in-One Platform

Operasyonları İster Ayrı Ayrı, İster Tek Platformda Yönetin


GRID provides unlimited development and integration possibilities. Depending on your needs, systems can be installed on separate platforms, or all systems can be installed on the same platform.
GRID, sınırsız geliştirme ve entegrasyon imkanı sağlar. İhtiyacınıza göre, sistemler ayrı ayrı platformlara kurulabilir, yada aynı platform üzerine tüm sistemler yüklenebilir.
End-to-End | Cloud | Sector Independent
Uçtan-Uca | Bulut | Sektör Bağımsız

Collaborative Applications for Whole Business Performance

Tüm İşletme Performansı İçin Birlikte Çalışan Uygulamalar


Move all manual operations from raw materials to finished products in the cloud with GRID.

Hammaddeden bitmiş ürüne kadar tüm manuel operasyonları GRID ile buluta taşıyın.


GRID manages all technical process flow with an integrated platform and lightweight streamlined-integrations. Create your own solution according to your industry and company size. GRID has unlimited scalability. For manufacturing, quality and laboratory operations, you can choose to implement one or more solution together or separately. It is totally modular and flexible.
GRID, tüm teknik süreç akışını entegre bir platform ve hafif, modernleştirilmiş entegrasyonlarla yönetir. Sektörünüze ve şirket büyüklüğünüze göre kendi çözümünüzü yaratın. GRID sınırsız ölçeklenebilirliğe sahiptir. Üretim, kalite ve laboratuvar operasyonları için bir veya daha fazla çözümü birlikte veya ayrı ayrı uygulamayı seçebilirsiniz. Tamamen modüler ve esnektir.


GRID|AI Bots are at Your Service

GRID|AI Botlar Hizmetinizde


For best decision-making mechanism and reliable process completeness, take control of all blockages and maximize productivity with AI enabled GRID.
En iyi karar verme mekanizması ve güvenilir süreç bütünlüğü için, AI destekli GRID ile tüm tıkanıklıkları kontrol altına alın ve verimliliği en üst düzeye çıkarın.

The More G-Bots
The Less Human Intervention

Ne Kadar Çok G-Bot
O Kadar Az İnsan Müdahalesi


For shortest, fastest, safest process flow, commission the AI Factory according to the size of your company and your operational needs. Streamline your processes with the GRID|AI support.
En kısa, en hızlı, en güvenli proses akışı için, yapay zeka fabrikasını şirketinizin büyüklüğüne ve operasyonel ihtiyaçlarınıza göre devreye alın. Süreçlerinizi GRID|AI desteği ile kolaylaştırın.

Comprehensive Supply Chain Solution that is Business Specific and Compliance With Regulatory

İşe Özel ve Mevzuat Uyumlu Kapsamlı Tedarik Zinciri Çözümü


GRID is a GMP, 21 CFR Part 11, ANNEX 11, GAMP5 Compliant business technology platform with a powerful and wide range of features that meet business needs.
GRID, işletme ihtiyaçlarını karşılayan, GMP, 21 CFR Part 11, ANNEX 11, GAMP5 Uyumlu, güçlü ve geniş bir özellik yelpazesine sahip bir iş teknolojisi platformudur.

100% Modular. 100% Scalable.

100% Modüler. 100% Ölçeklenebilir.


Configure your GRID according to end user needs for production, quality or laboratory management. Create a solution specific to your industry and organization size. Select the required system/modules according to your business needs.
Üretim, kalite veya laboratuvar yönetimi için size özel GRID' i son kullanıcı ihtiyaçlarına göre yapılandırın. Sektörünüze ve kuruluşunuzun büyüklüğüne özel bir çözüm oluşturun. İş gereksinimlerinize uygun olarak gerekli sistemi/modülleri seçin.

Extensive Permission & Role Management Matrix

Kapsamlı Yetki ve Rol Yönetim Matrisi


GRID has different types user authority rules and all permissions can be assigned to any user specifically or user groups in order to ensure ERES (electronic records, electronic signatures) compliance.
GRID'in farklı tipte kullanıcı yetki kuralları vardır ve ERES (elektronik kayıtlar, elektronik imzalar) uyumluluğunun sağlanması amacıyla tüm izinler herhangi bir kullanıcıya özel olarak veya kullanıcı gruplarına atanabilir.
 • Independent from Sector
 • Modular
 • Cloud Based
 • Customizable
 • User Friendly
 • Secure
 • Paperless & Thrifty
 • Single Sign-On (LDAP)
 • No-Code, Drag-Drop UI
 • Regulatory Compliance
 • GAMP Validation Support
 • Sektör Bağımsız
 • Modüler
 • Bulut Temelli
 • Özelleştirilebilir
 • Kullanıcı Dostu
 • Güvenli
 • Kağıtsız
 • Ortak Giriş (LDAP)
 • Kodsuz, Sürükle-Bırak Arayüzler
 • Yasal Mevzuatlara Uyumlu
 • GAMP Validasyonu Desteği
 • Extensive Audit Trail
 • Revision History
 • IQ PDF Reports
 • Version Management
 • Printable PDF Reports
 • 3.Party Integration
 • Dashboards
 • Index Search
 • Fast e-Approval
 • Multilingual
 • Modular Authentication
 • Geniş Denetim ve İşlem Takibi
 • Revizyon Geçmişi
 • Kurulum PDF Raporları
 • Versiyon Yönetimi
 • Basılabilir PDF Raporlar
 • Dış Sistemlere Entegrasyon
 • Grafiksel Paneller
 • İndexleme ve Arama
 • Hızlı e-Onay
 • Çoklu Dil Desteği
 • Modül Bazlı Yetkilendirmeler

Enterprise Platform Architecture

Kurumsal Platform Mimarisi


With its platform model, GRID has a configuration that covers all management at the operational level and its architecture surrounds all the systems related to supply chain centric business processes.
GRID, platform modeliyle operasyonel seviyedeki tüm yönetimi kapsayan bir konfigürasyona sahip olup, mimarisi tedarik zinciri merkezli iş süreçleriyle ilgili tüm sistemleri kuşatır.